สว.ศก.‎ > ‎

บุคลากร

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
                                                                       
                                                                         นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์
                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา

                                                                        นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
                                                                รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป


ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ

                                                                      ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ
                                                                       หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกัญญารัตน์   พรหมคุณ               à¸™à¸²à¸¢à¸§à¸´à¸ˆà¸±à¸à¸©à¸“์ ทองเพชร                à¸™à¸²à¸¢à¸ªà¸¸à¸£à¸¨à¸±à¸à¸”ิ์ บุญมางาม
      นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ                              นายวิจักษณ์  ทองเพชร                               นายสุรศักดิ์  บุญมางาม

นางสุประวีณ์  ทานะ             à¸™à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸§à¸ˆà¸´à¸™à¸”าพร ก้อนคำ    
             นางสุประวีณ์  ทานะ                                 น.ส.จินดาพร  แก้วคำ